ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА WWW.FAT-BG.COM

Моля, запознайте се с условията по-долу, преди да направите поръчка чрез този уеб сайт.

Използването му от Ваша страна за поръчки показва, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Политика по защита на личните данни

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между
ФАТ ЕООД, 4004 Пловдив, ул. Братя Бъкстон 138, ЕИК 115766689, (наричан по-долу ДОСТАВЧИК ),
от една страна, от друга страна клиентите , наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта www.fat-bg.com, наричан по-долу САЙТ, по повод поръчката на стоки и услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА (наричани за краткост Стоки/Услуги).

Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „ФАТ“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, ул. Братя Бъкстон 138
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив 4004, ул. Братя Бъкстон 138
4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, ул. Братя Бъкстон 138, office@bg_fat-bg.com,  тел: 359 32 67 22 30
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 115766689
7. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG115736689

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА www.fat-bg.com

Чрез Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупкa и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително следното:
- да извършат регистрация и създаване на профил за поръчки чрез Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
- да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договора/поръчката с Доставчика чрез интерфейса на горепосочената интернет страница;
- да получават информация за нови стоки предлагани от Доставчика;
- да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
- да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на интернет страницата;
Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.
Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Потребителят  приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са." Сайтът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя,  информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. ДОСТАВЧИКЪТ  само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

При извършване на регистрацията Потребителят се съгласява и задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). Ползвателят се задължава своевременно да  актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
С извършване на регистрацията Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Независимо от това преди всяко потвърждение на поръчка актуалната към този момент тяхна редакция се предоставя на Потребителя и потвърждение не може да бъде извършено преди изрична декларация за тяхното приемане.
В случай, че Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура при изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на Сайта;
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията за направената регистрация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

5. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Доставчика и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. Доставчикът не носи отговорност за авторски права, свързани със или произтичащи от стоки или услуги, доставени от него, освен когато тези стоки са произведени от Доставчика, респективно когато услугите са предоставени само от него.
Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайтът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

6. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основни характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Информацията, предоставяна на Потребителя е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора/поръчката.Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

7. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА В сайта www.fat-bg.com

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена и приета след потвърждаването и от ДОСТАВЧИКА.
ДОСТАВЧИКЪТ има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо от евентуално направени след това промени.
При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, ДОСТАВЧИКЪТ има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната, като и последващото изрично  съгласие от страна на Потребителя за това.

8. ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчана стока като използва по свой избор един от следните начини: Наложен платеж,  в брой,  банков превод.
Независимо от избрания начин за плащане всички плащания се извършват само в български лева. При плащане чрез "наложен платеж" при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена на стоката и стойността за доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставката, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в документа за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на документ за приемо–предаване Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Доставчика или на неговият представител, извършващ доставката  пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Доставчика, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.
В случай, че в 14 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Доставчикът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума на лицето, от която я е получил. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги в този срок, Доставчикът  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове, с куриер или със собствен транспорт, Доставки се извършват само в рамките на географската граница на Република България. Доставките на стока се  извършват в рамките на  7 работни  дни,  след потвърждаване на поръчката от ДОСТАВЧИКА, като водещ е срокът за доставка, посочен в потвъждението, изпратено от ДОСТАВЧИКА до клиента. При доставка на стоката с куриер се прилагат специфичните срокове и условия за доставка на съответния куриер.
Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата. При извършването на доставката се подписва документ за приемо–предаване, като Потребителят собственоръчно изписва и собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.
При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес и/или телефон.
Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че в отношенията между тях удостоверените с подписа на доставчика обстоятелства относно доставката на стоката ще се смятат за верни до доказване на противното.
Доставчикът не носи отговорност при:
- изчерпване на количества от дадени артикули,
- забавяне на доставката до Доставчика от вносителите или производителите на съответните стоки.
- забавяне на доставката от превозвача и/или куриера-
- наличието на форсмажорни обстоятелства

10. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.
В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка  - чрез писмо по пощата или e-mail, вкл. като по желание използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение № 6 на Закона за защита на потребителите, достъпен, без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:
Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за връщането на продукти се поемат от Потребителя, освен ако Доставчикът изрично, за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам.
В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.
Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
Възстановяването на сумата се извършва, като се използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.
Когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката, или износване, драскотини, охлузвания, токов удар, липсващи аксесоари, отпаднала или намалена производствена гаранция, доставчикът си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите или, по избор на Потребителя, може са му достави продукта обратно, за негова сметка.
Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на посочения срок от 14 дни.
Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът няма да разглежда, и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.
Отказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.

11. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Представените на сайта стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване се прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда )с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранционните условия на Доставчика са публикувани на сайта.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;  в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта. (в този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение); в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

13. ДРУГИ

Сайтът има право да променя технологията, интерфейса и дизайна на предоставяните стоки и услуги без предварително известяване.
Сайтът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Доставчикът  управлява този Сайт от офиса си в Пловдив, България. Доставчикът не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България. .
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време чрез публикуването им на видно място в Сайта. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя, ако последният не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля. Доставчикът предоставя и допълнителна възможност на Потребителя да отхвърли промените в условията, като изисква изрично потвърждение за съгласието и приемането им преди всяка поръчка, указвайки и датата на публикуване на валидната към този момент редакция. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Доставчика преди извършването ѝ поръчки
При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.
Доставчикът не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта.
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите условия за ползване влизат в сила от   20.05.2018  г.